Thaibev หน้าหลัก
กากตะกอนส่า
รายละเอียด
ค่าวิเคราะห์

pH

9.43 %

Total P2O5

1.06 %

Total K2O

8.47 %

O.M

20.00 %
สถานที่รับสินค้า

1. โรงงานสุราในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ

    จำกัด มหาชน

2. โรงงานสุรากาญจนสิงขร จ.กาญจนบุรี

กากตะกอนส่า (Precipitated Molasses Sludge)

     เป็นผลพลอยได้จากขบวนการผลิตสุรา เกิดจากการนำน้ำกากส่ามาบำบัด โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสียภายในบ่อพัก (Anaerobic Pond) สารอินทรีย์และธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในน้ำกากส่าจะตกตะกอนสะสม เมื่อมีปริมาณมากขึ้นจำเป็นต้องขุดลอกขึ้น โดยกากตะกอนที่ได้จากการขุดลอก เมื่อนำมาตากที่ลานตากให้แห้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 

คุณสมบัติทางกายภาพ

1. ตะกอนสีน้ำตาลดำ

2. มีกลิ่นของกากน้ำตาล

3. ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ pH 8.65

 

คุณประโยชน์และการนำไปใช้

     ด้วยคุณสมบัติที่มี ค่า Organic Matter สูง มีธาตุอาหารสำหรับพืช เหมาะแก่การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีปั้นเป็นเม็ด ก่อนนำไปใช้ต้องทำการขุดลอก นำมาตากแดดให้แห้งและนำเข้าเครื่องบด เพื่อนำมาใช้งานต่อไป